Ισοτιμίες Συναλλάγματος

ΔΔΘΕΚΑ Α 1142216 ΕΞ 2018

Τιμές συναλλάγματος κατά την εισαγωγή των εμπορευμάτων, Οκτώβριος 2018

ΑΔΑ : Ψ62Β46ΜΠ3Ζ-ΝΕ3

ΔΔΘΕΚΑ Α 1127316 ΕΞ 2018

Τιμές συναλλάγματος , Σεπτέμβριος 2018

ΑΔΑ : 6ΥΚΗ46ΜΠ3Ζ-Η37

ΔΔΘΕΚΑ Α 1114355 ΕΞ 2018

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, Αύγουστος 2018

ΑΔΑ : Ω9Ρ546ΜΠ3Ζ-ΜΨΓ

ΔΔΘΕΚΑ Α 1098427 ΕΞ 2018

Τιμές συναλλάγματος , Ιούλιος 2018

ΑΔΑ : 7ΑΣΨ46ΜΠ3Ζ-ΞΙΩ

Τιμές συναλλάγματος Ιούνιος 2018

Συντελεστές για σκοπούς μετατροπής ξένων νομισμάτων σε ευρώ για τελωνειακούς σκοπούς 1η μέχρι 30η Ιουνίου 2018

ΔΔΘΕΚΑ Α 1064181 ΕΞ 2018

Τιμές συναλλάγματος Μάιος 2018

ΑΔΑ : 66ΣΒ46ΜΠ3Ζ-ΘΟΔ

ΔΔΘΕΚΑ Α 1050986 ΕΞ 2018

Τιμές συναλλάγματος, Απρίλιος 2018

ΑΔΑ : Ω61646ΜΠ3Ζ-Τ3Ξ

ΔΔΘΕΚΑ Α 1030572 ΕΞ 2018

Τιμές συναλλάγματος, Μάρτιος 2018

ΑΔΑ : 669Θ46ΜΠ3Ζ-Δ2Α

Τιμές συναλλάγματος, Φεβρουάριος 2018
ΔΔΘΕΚΑ Α 1191301 ΕΞ 2017

Τιμές συναλλάγματος , Ιανουάριος 2018

ΑΔΑ : ΩΞΠΡ46ΜΠ3Ζ-Υ6Τ

ΔΔΘΕΚΑ Α 1177091 ΕΞ 2017

Τιμές συναλλάγματος , Δεκέμβριος 2017

ΑΔΑ : Ψ4ΦΖ46ΜΠ3Ζ-2ΦΕ

ΔΔΘΕΚΑ Α 1161113 ΕΞ 2017

Τιμές συναλλάγματος, Νοέμβριος 2017

ΑΔΑ : Ψ44Ξ46ΜΠ3Ζ-9ΞΗ

ΔΔΘΕΚΑ Α 1142737 ΕΞ 2017

Τιμές Συναλλάγματος για τον μήνα Οκτώβριο 2017

ΑΔΑ : ΨΟΖ046ΜΠ3Ζ-ΣΩΔ

ΔΔΘΕΚΑ Α 1126287 ΕΞ 2017

Τιμές συναλλάγματος, Σεπτέμβριος 2017

ΑΔΑ : ΩΛΞΟ46ΜΠ3Ζ-5Ρ3

ΔΔΘΕΚΑ Α 1112748 ΕΞ 2017

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, Αύγουστος 2017

ΑΔΑ : 73ΓΒ46ΜΠ3Ζ-ΡΚ9

Ημερομηνία ανάρτησης στην Διαύγεια : 26/07/2017 08:17:09 Τελευταία τροποποίηση στην Διαύγεια : 26/07/2017 08:17:09

ΔΔΘΕΚΑ Α 1096304 ΕΞ 2017

Τιμές συναλλάγματος, Ιούλιος 2017

ΑΔΑ : 7ΞΝΗΗ-ΣΑΓ

ΔΔΘΕΚΑ Α 1062338 ΕΞ 2017

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α , Μάϊος 2017

ΑΔΑ:6ΛΙ2Η-4Ι8
ΔΔΘΕΚΑ Α 1079495 ΕΞ 2017

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας, Ιούνιος 2017

ΑΔΑ:ΨΓΑΘΗ-ΣΙ7