Ισοτιμίες Συναλλάγματος

Τιμές συναλλάγματος, Φεβρουάριος 2018
ΔΔΘΕΚΑ Α 1191301 ΕΞ 2017

Τιμές συναλλάγματος , Ιανουάριος 2018

ΑΔΑ : ΩΞΠΡ46ΜΠ3Ζ-Υ6Τ

ΔΔΘΕΚΑ Α 1177091 ΕΞ 2017

Τιμές συναλλάγματος , Δεκέμβριος 2017

ΑΔΑ : Ψ4ΦΖ46ΜΠ3Ζ-2ΦΕ

ΔΔΘΕΚΑ Α 1161113 ΕΞ 2017

Τιμές συναλλάγματος, Νοέμβριος 2017

ΑΔΑ : Ψ44Ξ46ΜΠ3Ζ-9ΞΗ

ΔΔΘΕΚΑ Α 1142737 ΕΞ 2017

Τιμές Συναλλάγματος για τον μήνα Οκτώβριο 2017

ΑΔΑ : ΨΟΖ046ΜΠ3Ζ-ΣΩΔ

ΔΔΘΕΚΑ Α 1126287 ΕΞ 2017

Τιμές συναλλάγματος, Σεπτέμβριος 2017

ΑΔΑ : ΩΛΞΟ46ΜΠ3Ζ-5Ρ3

ΔΔΘΕΚΑ Α 1112748 ΕΞ 2017

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, Αύγουστος 2017

ΑΔΑ : 73ΓΒ46ΜΠ3Ζ-ΡΚ9

Ημερομηνία ανάρτησης στην Διαύγεια : 26/07/2017 08:17:09 Τελευταία τροποποίηση στην Διαύγεια : 26/07/2017 08:17:09

ΔΔΘΕΚΑ Α 1096304 ΕΞ 2017

Τιμές συναλλάγματος, Ιούλιος 2017

ΑΔΑ : 7ΞΝΗΗ-ΣΑΓ

ΔΔΘΕΚΑ Α 1079495 ΕΞ 2017

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας, Ιούνιος 2017

ΑΔΑ:ΨΓΑΘΗ-ΣΙ7

ΔΔΘΕΚΑ Α 1062338 ΕΞ 2017

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α , Μάϊος 2017

ΑΔΑ:6ΛΙ2Η-4Ι8