Ανακοίνωση για Λειτουργία αιθουσών Σ.Ε.Τ.Α.Θ. εντός του Ο.Λ.Θ.